tirotoxicosis

salud/

Hipotiroidismo (disminución del metabolismo)

09/03/2010 5:48 UTC Por ¡HOLA!

salud/

Hipertiroidismo

06/03/2010 5:48 UTC